Thiết bị sản xuất

Chúng tôi có đầy đủ các thiết bị sản xuất tiên tiến từ khâu lưu hóa đến khâu vận chuyển cuối cùng, với tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng cùng một quy trình sản xuất tiên tiến, cũng có đầy đủ các thiết bị kiểm tra trong phòng thí nghiệm, có thể thí nghiệm toàn diện và kiểm tra nhiều loại đặc tính của vật liệu cao su, hiệu suất của sản phẩm kiểm tra.